DİNLEYİCİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır.

Ataköy FM İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") veri sorumlusu olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermektedir.

 

(a)   Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile kurmuş olduğunuz ilişkiye uygun olarak bu Aydınlatma Metninde belirtilen Amaçlarla işlenebilecektir. Şirketimiz her durumda, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak kişisel verilerinizi işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

(b)   Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimizce elektronik ortamda doldurduğunuz formla, fiziki ortamda yüz yüze, çağrı merkezi, ve mobil uygulama kanalı üzerinden toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz ile kuracağınız ilişkiye uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Dinleyici analizi yapılmasına ilişkin süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Dinleyici sadakatinin artırılmasına müzik araştırılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması
 • Sizlere daha kaliteli ürün ve hizmet sunulması,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerin, dinleyici ilişkileri ile dinleyici talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

 

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

 • Aylık haber bültenleri gönderilmesi,
 • Yarışmalara katılım,
 • Hediye çeklerinin ve yarışma ödüllerinin gerçekleştirilmesi,
 • Anketler paylaşılması,
 • Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikler, programlar ve aktiviteler bildirimler ile reklam, özel teklif ve imkanlar hakkında tarafınıza ileti gönderimleri yapılması,
 • Elektronik ileti ile reklam, promosyon ve kampanyalarla ilgili bilgilendirme yapılması

 

(c)   Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; üçüncü kişi iş ortakları, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan kamu/özel kurum ve kuruluşlar/şirketler, tedarikçiler, tüm Şirket iştiraklerinin ortakları, şirket yetkilileri, bankalar, fonlar, şirketler ve sair üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar ve KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak aktarılabilecektir.

 

(d)   KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKKve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@radyofenomen.comadresinden elektronik posta ile, +90 216 474 60 60  numarasından telefon ile veya Gümüşyolu Cad. Kuşbakışı Sok. No:43 34662 Altunizade - Üsküdar - İstanbul  adresinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 
-
+
Tümünü Gör
 • play_white.png
 • /i/player/volume-on.png